ABOUT US

about us

HAPPY SUNDAY

C A K E & B A K E R Y

ABOUT US

 

 

ประเทศไทยกำหนดให้ทุกวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวแข็งแรง (Healthy Family Day) ของสังคมไทยเราจึงอยากให้ทุกวันที่ลูกค้าได้ทานขนมจากร้านเรามีความสุข เหมือนทุกวันเป็นวันครอบครัวจึงทำให้เป็นที่มาของแบรนด์ HAPPY SUNDAY

  . . E V E R Y D A Y   I S   S U N D A Y . . 

 

 

HAPPY SUNDAY เกิดจากความรักในการทำขนมของพวกเรา แต่ในปัจจุบันขนมส่วนใหญ่ที่เจอมักจะใส่สารกันบูด วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน(มีไขมันทรานส์) หรือถ้าวัตถุดิบได้มาตรฐานก็จะราคาแพงเกินไปมาก เราจึงเริ่มศึกษาหาความรู้ด้านการทำขนมกันอย่างจริงจังเพื่อให้ได้ขนมที่ได้มาตรฐาน ไม่ใส่สารกันบูด วัตถุดิบคุณภาพดี ในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้

​หัวใจสำคัญของ HAPPY SUNDAY คือ

  • ปลอดภัยไม่มีไขมันทรานส์
  • ทำสดใหม่ ไม่ใส่สารกันบูด
  • ไม่มีส่วนผสมของมาการีนและเนยขาว
  • ใช้เนยสดแท้ 100% เกรดพรีเมี่ยม
  • ใช้นม Hokkaido แท้จากญี่ปุ่น
  • ใช้ดาร์กช็อกโกแล็ตแท้ 100% เกรดพรีเมี่ยม
  • ใช้น้ำมันคาโนล่าอย่างดีแทนน้ำมันปาล์ม
  • ใช้วัตถุดิบคุณภาพดีทุกอย่าง แต่ทำขายในราคาที่ทุกคนจับต้องได้

 

. . ก ร า บ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ลู ก  ค้ า ทุ ก ท่ า น ที่ อุ ด ห นุ น ข น ม จ า ก ร้ า น เ ร า ค่ ะ   ท า น ข น ม ใ ห้ อ ร่ อ ย น ะ ค ะ . .